+30 210 5247878
Νικηφόρου 16, Αθήνα 10437, Ελλάδα

Αίτηση εγγραφής μέλους

Αίτηση εγγραφής μέλους

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.


    ΑΙΤΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

    Με την αίτησή μου, ζητώ την εγγραφή μου στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Εργαζόμενων Ε.Φ.Κ.Α.

    Έχοντας υπόψη το Καταστατικό δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάγομαι σε καμιά από τις οριζόμενες σε αυτό περιπτώσεις εξαίρεσης και ότι αποδέχομαι το Καταστατικό του Συνεταιρισμού και τις προβλεπόμενες από αυτό υποχρεώσεις μου, χωρίς καμιά επιφύλαξη.

    Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτώ τον παραπάνω Συνεταιρισμό να εισπράττει από τις αποδοχές μου (ή την σύνταξή μου), όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις για τις πραγματοποιηθείσες από εμένα αγορές, μέσω του Συνεταιρισμού.
    Σε περίπτωση απομάκρυνσής μου από την Υπηρεσία, μπορεί να εισπράττει το σύνολο του υπολοίπου των δόσεων που οφείλω από την αποζημίωσή μου ή από άλλη παροχή, που οφείλεται σε μένα.