+30 210 5247 878, 210 5239 425
Βηλαρά 2, Αθήνα 10437, Ελλάδα

Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους

Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.


    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

    Δηλώνω υπεύθυνα πως τα ως άνω στοιχεία μου είναι αληθή και εξουσιοδοτώ τον παραπάνω Συνεταιρισμό να εισπράττει από τις αποδοχές μου (ή την σύνταξή μου), όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις για τις πραγματοποιηθείσες από εμένα αγορές, μέσω του Συνεταιρισμού.

    Σε περίπτωση απομάκρυνσής μου από την Υπηρεσία, μπορεί να εισπράττει το σύνολο του υπολοίπου των δόσεων που οφείλω από την αποζημίωσή μου ή από άλλη παροχή, που οφείλεται σε μένα.