Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οριστικά την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30, λόγω μη απαρτίας κατά τις προηγούμενες δύο αναγγελθείσες ημερομηνίες 17/6/2020 και 24/6/2020, στην Αθήνα στα γραφεία (και το κατάστημα) Νικηφόρου 16 στο ισόγειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.            

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποδοχή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων συνεταιριστικής χρήσης  1/1/2019 – 31/12/2019. 

2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της διοίκησης για την διαχείριση 1/1/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή αυτής από κάθε ευθύνη .

3. Επισκόπηση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα μετά την πανδημία του κορωνοϊού και λήψη μέτρων ριζικής αναδιοργάνωσης του Συνεταιρισμού .

4. Προτάσεις και ανακοινώσεις.

                                                                                   Αθήνα 24/6/2020

                                                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο