Βασικές αρχές και δικλείδες διασφαλίσεως και ορθής νόμιμης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1) Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του συνεταιρισμού και όσων τρίτων συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό υπόκεινται στη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

2) Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και περιορίζονται στα στοιχεία εκείνα που μπορεί να εκπληρωθεί ο σκοπός της συλλογής σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

3) Ο σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων των μελών του Συνεταιρισμού είναι για την εύρυθμο και σωστή λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών (Αγορές από το πρατήριο και των συνεργαζόμενων εμπορικών καταστημάτων) καθώς και ο τρόπος διακανονισμού και διευθετήσεως των στοιχείων από εμπορικές πράξεις.

4) Κάθε αλλαγή των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας για να υπάρχει η επικαιροποίηση και η “ακρίβεια”.

5) Τα προσωπικά δεδομένα λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων και λόγω του επιδιοκούμενου σκοπού η χρονική διάρκεια διατήρησης και επεξεργασίας είναι απεριόριστου χρόνου και το μέλος έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την απάληψη ή διαγραφή αυτών αφού παρέλθει ο χρόνος ωριμάνσεως των υποχρεώσεων και η οριστική διευθέτηση των υποχρεώσεων.

6) Η επεξεργασία προστατεύεται τόσο από παράνομη επεξεργασία από τα εξουσιοδοτημένα άτομα, από τυχαία απώλεια, καταστροφή, διότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία.

7) Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχουν συναινέσει τα μέλη μας και το προσωπικό κατά την εγγραφή των στο Συνεταιρισμό τα δε προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο συνεταιρισμός είναι αναγκαία και αυστηρά απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνυπογράψει.

8) Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται μόνο όταν υπάρχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ( μέλος μας ) η δε συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι επακριβής διακριτή και αναφέρεται μόνο σε πράξεις συναλλαγών ( αγορές ) και διακανονισμού των υποχρεώσεων καθώς και οι πηγές αντλήσεως και τακτοποιήσεως των υποχρεώσεών τους.

9) Το υποκείμενο των δεδομένων ( το μέλος μας ) έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή αφού ληφθούν υπ’ όψη οι προυποθέσεις της 5ης περίπτωσης.

10) Εάν διευρυνθεί ο σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων απαιτείται νέα εγγραφή και ενυπόγραφη συγκατάθεση απο το υποκείμενο για τη νέα δραστηριότητα και σκοπό.

11) Τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί στο Συνεταιρισμό απο το υποκείμενο ( μέλος ) και αν υπάρχουν ελλείψεις στοιχείων σε μέλη θα ειδοποιηθούν για την συμπλήρωση για την άρτια λειτουργία του σκοπού ή των σκοπών για τον οποίο πασχίζουμε καθημερινά.

12) Χορήγηση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου ( μέλους μας ) δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου, αναγράφοντας και τον σκοπό της μεταβίβασης και επεξεργασίας.

13) Στοιχεία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που μας έχουν παρασχεθεί μπορούν να αντικατασταθούν απο άλλα αντίστοιχα αρκεί να ταυτοποιείται με τα νέα δεδομένα το υποκείμενο ( π.χ αλλαγή ταυτότητας με ΑΦΜ κτλ ).

14) Κάθε μέλος ( υποκείμενο ) προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται οτι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εκάστοτε Γραμματέας του Δ.Σ του συνεταιρισμού, ο δε εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η Κούτα Μαρία.

15) Οι αποδέκτες των στοιχείων προσωπικών δεδομένων είναι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ο Συνεταρισμός για εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες το υποκείμενο πραγματοποιεί τις εμπορικές δραστηριότητες του και ως εκ τούτο η συναλλαγή του πιστοποιεί την έγκριση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων απο τον ίδιο όταν επισκέπτεται το συνεργαζόμενο κατάστημα.

16) Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να αντλήσει απο τις φόρμες του ιστοτόπου και μάλιστα απο το ειδικό πεδίο όλα τα στοιχεία του και να απαιτήσει την διαγραφή ή συμπλήρωση των ή αντικατάσταση των και πάντα εντός της συμβατικής υποχρέωσης. Επιπρόσθετα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πλήρη προσωπικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Συνεταιρισμός και να τα έχει στην κατοχύρωσή του φυσική μορφή.

17) Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκπρόσωπός του είναι στη διάθεση του υποκειμένου ( μέλους ) για την πλήρη ενημέρωσή του για κάθε θέμα αναφορικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

18) Η πρόσβαση στις φόρμες του ιστοτόπου το υποκείμενο μπορεί να αντλήσει πληροφορίες
α)για τους σκοπούς της επεξεργασίς
β)τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
γ)τις αποδεκτές -κατηγορίες αποδεκτών που πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
δ)πληροφορίες σχετικά με την προέλευση στοιχείων προσωπικών δεδομένων που δεν κατατέθηκαν απο το υποκείμενο κτλ.

19) Κάθε αλλαγή, συμπλήρωση ή και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπος υποχρεούται για την άμεση ενημλερωση του υποκειμένου.